Groep 8

 

De groep van juf Mattine.

Groep 8 telt dit schooljaar 18 leerlingen. Het is natuurlijk een spannend jaar, want vóór 1 maart moeten de keuzes worden gemaakt voor het voortgezet onderwijs.

Op maandagmiddag krijgen de kinderen gym van juf Anouk. Op dinsdagmiddag hebben de kinderen gym van juf Mattine.

We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag.

Lezen:
 Elke schooldag staat er ca. 25 minuten lezen op het programma. De kinderen lezen alleen, samen - bijvoorbeeld duo-lezen of theaterlezen, lezen met de methode Estafette, zijn tutor of lezen voor bij de kleuters. Ook in de bovenbouw is er aandacht voor technisch lezen. Daarnaast is leesplezier ook heel belangrijk.

Begrijpend lezen:
 We werken met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Naast begrijpend lezen oefenen we ook begrijpend luisteren. Hiervoor worden de schooljournaalfilmpjes gebruikt van Nieuwsbegrip. Ook leren de kinderen debatteren met stellingen die passen bij het onderwerp van de week.

Rekenen:
 We volgen de methode Wereld in getallen. In groep 8 herhalen en verdiepen we lesstof uit groep 7, zoals breuken, procenten en verhoudingen, en wordt deze kennis ingezet voor het oplossen van nieuwe vraagstukken. Ook gaan we verder met cijferend delen en vermenigvuldigen en het metriek stelsel.

Taal:
 Onze taalmethode, Taal op Maat, biedt verschillende onderdelen aan, zoals woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en het schrijven van teksten.

Spelling:
 Onze spellingmethode, Spelling op Maat, sluit aan bij de methode en thema’s uit de taallessen. Werkwoordspelling komt veelvuldig aan bod in groep 8; het is erg belangrijk dat de kinderen zich steeds meer bewust worden van de regels die gelden voor werkwoordspelling.

 

De verwerking van de lessen van rekenen, taal, spelling en (deels) begrijpend lezen maken de kinderen in Snappet op hun chromebook.

Wereldoriëntatie: 
We werken met 'Blink Wereld', een digitale methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, topografie, natuur en techniek geïntegreerd. Na ieder aangeboden thema werken de kinderen individueel of in groepjes aan een project.

 

Schrijven: We gebruiken de methode Pennenstreken. De kinderen kiezen zelf of ze aan elkaar willen schrijven of in blokletters. Het schrijftempo wordt verhoogd ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ze leren o.a. vlot aantekeningen maken.

 

Creatieve vakken: We werken met “Moet je doen” voor tekenen, handvaardigheid en muziek. Voor drama hebben wij een eigen leerlijn op school.

Huiswerk:
De kinderen van groep 8 krijgen huiswerk. 
Omdat huiswerk noteren, plannen en maken/leren vaardigheden zijn die -als voorbereiding op het voortgezet onderwijs- verder ontwikkeld moeten worden, is het wenselijk dat kinderen een eigen agenda hebben en die bij zich hebben op school.


Ieder kind houdt 1x per jaar een boekbespreking en 1x per jaar een spreekbeurt. Hierover krijgen de kinderen informatie mee.

Eindtoets Primair Onderwijs: 
De eindtoets voor groep 8 is op  woensdag 15
 en donderdag 16 april 2020.

Het schooljaar wordt afgesloten met een afscheidsavond op maandag 6 juli. Deze avond wordt ook de afscheidsmusical opgevoerd.

 

Kamp: Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen op kamp. Van 8 t/m 12 juni gaan we naar het Nationaal kamp in Hattem.

Informatie groep 8:
 Vanaf oktober t/m januari kunt u met uw kind allerlei open dagen van scholen bezoeken. Alle data en uitnodigingen zijn te vinden op onze website bij groep 8. Houd ook de websites van de scholen en de krant goed in de gaten! In februari houden we de doorverwijzingsgesprekken waarin we de schoolkeuze en het advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind vóór 1 maart 2020 aangemeld op de door uw gekozen school.