Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Zoals wettelijk verplicht heeft de K. Norel School een medezeggenschapsraad (hierna te noemen als MR) die is opgebouwd uit een personeelsgeleding (2 leerkrachten) en een oudergeleding (2-3 ouders). De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school ligt bij het bevoegd gezag (het schoolbestuur). De wet regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en leerkrachten. De MR heeft een aantal regulieren taken, zoals het beoordelen van beleidsstukken, formatieplannen, het zorgplan, de schoolgids etc. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. Dit houdt onder andere in dat er gekeken wordt naar de klassenindeling, de leermethoden, het gebruik van computers, het aantal leerkrachten voor de klas, nieuwe leraren, de schooltijden enz. Verder kan de MR ook inspringen in incidentele zaken zoals evt. klachten van ouders. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen in de medezeggenschapsraad aan bod komen.

In de wet staat voor welke kwesties het schoolbestuur de MR moet raadplegen. In een aantal gevallen heeft het bestuur echter de instemming van de MR nodig alvorens het besluit kan worden uitgevoerd. Alle taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het MR reglement. De MR vergadert ongeveer 4 à 5 keer per schooljaar. Uiteraard kunnen er altijd extra vergaderingen ingelast worden bij bijzonderheden. Een zittingsperiode voor de MR is 3 jaar, ingaande op de ouderavond in oktober.

De huidige MR bestaat uit de volgende 5 personen, tevens is de taakverdeling vermeld:

Linette Pruijssen (voorzitter)

Wijnand de Graaf (oudergeleding)

Eva Brinkman (personeelsgeleding)

Marjorie van den Brink (personeelsgeleding)
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De stichting ProCon heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen  van belang zijn. De stichting omvat 5 scholen, 2 in Vaassen (de Violier en `t Mozaiek) en 3 in Epe (K. Norelschool, W.G. van de Hulstschool en de Anne de Vriesschool). De MR van deze 5 scholen leveren elk 1 lid uit oudergeleding en 1 lid uit de personeelsgeleding. De GMR bestaat dus uit 10 leden.  Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. De GMR vergadert ongeveer 4 à 5 keer per schooljaar. Hierbij wordt de bovenschools manager ook uitgenodigd om vragen op beleidstukken te beantwoorden en zaken toe te lichten, alvorens de GMR tot een oordeel komt. De GMR behandelt alleen zaken op bovenschools niveau. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.