Groep 4/5

Welkom op de pagina van groep 4/5! Ik ben juf Avital en ik geef deze groep les.

In groep 4/5 zitten dit jaar 22 kinderen: 9 in groep 4 en 13 in groep 5. Ik geef 5 dagen in de week les aan deze groep.

De eerste periode gaan we eraan werken, o.a. m.b.v. de Kanjertraining, om elkaar (weer) te leren kennen.

Elke dag hebben we een opening en bijbelverhaal. De volgende vakken hebben we elke dag: estafette (lezen), taal, spelling, rekenen. Daarnaast hebben we verspreid door de week ook vakken als Blink (wereldoriëntatie), gym, kanjertraining, schrijven, nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en de creatieve vakken.

Chromebook

Uw kind werkt dit jaar met een Chromebook. Hierop wordt de automatisering van rekenen, taal en spelling gemaakt. De basis bij alle vakken is in werkboeken op papier.
• Rekenen: Wereld in getallen Een blok van rekenen bestaat uit 4 weken. Er zijn 9 blokken per schooljaar.  

Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week zijn er 4 lessen, les 5 is een test-je waarbij de leerlingen zelf kunnen kijken of ze de aangeboden doelen hebben behaald. Binnen de 4 lessen worden 2 nieuwe doelen aangeboden. De leerlingen werken dus 2 lessen aan hetzelfde doel. 

• Lezen Tijdens de leeslessen werken we met estafettelezen. We werken dan in drie niveaus. De groep 1-kinderen werken de hele les begeleid. De groep 2-kinderen werken deels begeleid en deels zelfstandig. De groep 3-kinderen werken grotendeels zelfstandig in een estafetteloper. Naast estafettelezen zijn we ook bezig met andere vormen van lezen, o.a. duo-lezen en mandlezen (boeken uit de bibliotheek). Voor begrijpend lezen werken we wekelijks met Nieuwsbegrip. • Taal en Spelling: Taal op Maat en Spelling op Maat De leerstof van taal en spelling is verdeeld over 8 thema’s. Bij taal komen woordenschat, taalbeschouwing, luisteren en spreken en schrijven aan bod. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek. Als de les af is kan een kind extra oefenen op de Chromebook. Na een thema volgt een toets. Ook bij spelling wisselen instructie- en zelfstandig werken-lessen elkaar af. De spellingkaarten van het betreffende thema hangen in de klas. De verwerking wordt schriftelijk gemaakt in werkboeken. De kinderen oefenen in het werkboek ook met korte dictees en aan het eind van het thema volgt het controledictee met woorden van de behandelde categorieën. Ook bij spelling is er extra oefensoftware op de Chromebook. • Schrijven Dit jaar gaan we verder met het automatiseren van het verbonden handschrift. • Wereldoriëntatie Met Blink Wereld ontdekt en onderzoekt uw kind de wereld om zich heen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. De vakken aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur & techniek worden aangeboden middels een geïntegreerde en meer vrije aanpak. De vakken staan dus niet meer ‘los’ op het rooster. • Zwemmen (groep 5) Zwemmen vindt plaats op maandagochtend om half 9, 1 keer in de 2 weken. U wordt hierover t.z.t. verder geïnformeerd.

• Gym Groep 4 heeft gym op maandagochtend en dinsdagmiddag. 

Groep 5 heeft gym op vrijdagmiddag. 

Denkt u aan de gymtassen? Tot slot We informeren u regelmatig via Klasbord. Als u mij wilt spreken, dan het liefst (telefonisch) na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook: Avital Veldman-Jansen: ajansen@knorel-epe.nl

We gaan voor een fijn schooljaar en een goede samenwerking met elkaar!