Groep 5/6

In groep 5/6 zitten dit jaar 23 kinderen: 8 in groep 5 en 15 in groep 6. Juf Avital geeft 5 dagen in de week les aan deze groep.

De eerste periode gaan we eraan werken, o.a. m.b.v. de Kanjertraining, om elkaar (weer) te leren kennen. Toelichting over alle zaken die met school te maken hebben, maar ook wettelijke regelingen, CJG, GGD, logopedie enz. zijn te vinden in onze schoolgids 2021-2022 die binnenkort op de website te vinden is.

Afspraken
Ziekmelding telefonisch doorgeven vóór 8.30 uur. Dokter/tandartsafspraken e.d. graag buiten schooltijd om.

Even opfrissen
• Jarig? Denk aan onze spaarpotjes voor Oxfam Novib i.p.v. een traktatie voor leerkrachten.
• Kinderen douchen niet na de gymles.
• Verandering in adres, mailadres of telefoonnummer? Graag doorgeven aan de leerkracht.

Hulpjes
Op maandag worden er twee klassenhulpjes uitgekozen die de hele week mogen helpen. Dit kan betekenen dat uw kind na schooltijd iets later naar buiten komt.

Over de vakken
Uw kind werkt dit jaar met een Chromebook. Hierop wordt de automatisering van rekenen, taal en spelling gemaakt. De basis bij alle vakken is in werkboeken op papier.

• Rekenen: Wereld in getallen
Een blok van rekenen bestaat uit 4 weken. Er zijn 9 blokken per schooljaar.
Per blok komen verschillende doelen aan bod. Per week zijn er 4 lessen, les 5 is een test-je waarbij de leerlingen zelf kunnen kijken of ze de aangeboden doelen hebben behaald. Binnen de 4 lessen worden 2 nieuwe doelen aangeboden. De leerlingen werken dus 2 lessen aan hetzelfde doel.

Elke les is op de volgende manier opgebouwd:

Start: herhaling van de vorige les over dit doel, of voorkennis die nodig is om dit nieuwe doel te behalen.

Hulp: Voorbeeld van het nieuwe doel. Hoe werkt het. Hierbij komt de instructie aan bod.

Som 1 en 2: samen met de leerkracht inoefenen van wat in de instructie is geleerd.
Som 3 - 5: Zelf verwerken van de instructie.
Klaar: de leerling pakt de Chromebook en gaat zelfstandig met de sommen aan de slag die horen bij de les. Dit zijn automatisering sommen, doelen die ze moeten inoefenen en herhalen. Hierbij wordt gekeken naar power (is het antwoord goed) en speed (hoe lang deed je er over). Het programma is adaptief, wat betekent dat de leerlingen sommen krijgen op hun eigen niveau.

De laatste week start met een toets. Er wordt getoetst op de doelen die in het vorige blok nieuw aangeboden zijn, en waarmee de leerlingen op de Chromebook hebben geoefend. De nieuwe doelen in blok 1 worden dus pas getoetst na blok 2. Hierdoor geeft de toets meer inzicht in of de leerling het echt beheerst.

• Lezen
Tijdens de leeslessen werken we met estafettelezen. We werken dan in drie niveaus. De groep 1-kinderen werken de hele les begeleid. De groep 2-kinderen werken deels begeleid en deels zelfstandig. De groep 3-kinderen werken grotendeels zelfstandig in een estafetteloper. Naast estafettelezen zijn we ook bezig met andere vormen van lezen, o.a. duo-lezen en mandlezen (boeken uit de bibliotheek). Voor begrijpend lezen werken we wekelijks met Nieuwsbegrip.

Nieuwsbegrip bieden we dit jaar groep doorbrekend aan met groep 5-8. Alle leerlingen zijn ingedeeld op niveau. 3 keer in de week staat nieuwsbegrip op het programma en zullen de leerlingen naar de leerkracht gaan waar ze de lessen krijgen.

• Taal en Spelling: Taal op Maat en Spelling op Maat
De leerstof van taal en spelling is verdeeld over 8 thema’s. Bij taal komen woordenschat, taalbeschouwing, luisteren en spreken en schrijven aan bod. Instructie-lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. De verwerking wordt gemaakt in het werkboek. Als de les af is kan een kind extra oefenen op de Chromebook. Na een thema volgt een toets.

Ook bij spelling wisselen instructie- en zelfstandig werken-lessen elkaar af. De spellingkaarten van het betreffende thema hangen in de klas. De verwerking wordt schriftelijk gemaakt in werkboeken. De kinderen oefenen in het werkboek ook met korte dictees en aan het eind van het thema volgt het controledictee met woorden van de behandelde categorieën. Ook bij spelling is er extra oefensoftware op de Chromebook.

• Schrijven
Dit jaar gaan we verder met het automatiseren van het verbonden handschrift.

• Wereldoriëntatie
Met Blink Wereld ontdekt en onderzoekt uw kind de wereld om zich heen. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. De vakken aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur & techniek worden aangeboden middels een geïntegreerde en meer vrije aanpak. De vakken staan dus niet meer ‘los’ op het rooster.

• Zwemmen
Zwemmen vindt plaats op maandagochtend om half 9, 1 keer in de 2 weken. U wordt hierover t.z.t. verder geïnformeerd.

Thuis
Kinderen van groep 6 leren op school zoveel, dat er thuis lekker gespeeld mag worden! Maar toch zijn er dingen die thuis aan bod kunnen en gaan komen:
• Thuis samen of alleen lezen blijft belangrijk! Voorlezen, hardop lezen…...
• Heel belangrijk blijft ook het automatiseren de tafels t/m 10.
• In het tweede deel van het schooljaar gaan de kinderen een boekenbeurt houden. Ze mogen dan voor de klas vertellen over een eigen gekozen boek. Informatie daarover volgt.
• Topografie: dit jaar krijgen de kinderen ook topografie. Het kan zijn dat ze hiervoor een blad mee krijgen om thuis te oefenen.

Tot slot
We informeren u regelmatig via Klasbord.
Als u mij wilt spreken, dan het liefst (telefonisch) na schooltijd. Mailen kan natuurlijk ook: Avital Jansen: ajansen@knorel-epe.nl

We gaan voor een fijn schooljaar en een goede samenwerking met elkaar!